Co pro nás znamená bohoslužba a jak náš pohled ovlivňuje naše role?

Toto téma jsme řešili letos v září na konferenci pro vedoucí chval v Bučovicích a já jsem se rozhodla své myšlenky sepsat a poslat dál i touto psanou formou. Rozdělila jsem svůj postoj k bohoslužbě na tři pohledy. Jak o bohoslužbě přemýšlím před tím, než na ni jdu, když jsem na ní a bezprostředně poté, co skončí.

Můj postoj k bohoslužbě PŘED tím, než na ni jdu. Ptám se sama sebe, čím, pro mě bohoslužba je? Co pro mě znamená jít na bohoslužbu? Je pro mě bohoslužba jen – práce?; příležitost se zviditelnit?; příležitost si zazpívat, zablbnout?; příležitost vidět přátelé? Přináším do bohoslužby život, nebo se vždy jen vynořím z celotýdenního bahna?

Líbí se mi postoj biblického „chváliče“ s velkým „CH“, krále Davida, který říká

v Žalmu 122, 1: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!

Můj postoj k Bohoslužbě samotné je důležitý. Asi není úplně správné, když přicházím ráno s tím, že tam zase musím být dřív než všichni, všechno nachystat, zapojit techniku, s vyplazeným jazykem pak teprve začít hrát chvály, kdy jsem předem celý naštvaný, že se lidé nepřidají, vedoucí a kazatel mě nechápou a určitě budou vstupovat do chval úplně jindy, než bych si přál… po chválách se plánuju vypařit na kávu a vrátit se ke konci slova, aby se neřeklo. Když bohoslužba skončí – oddechnu si, celý týden sbor neřeším a v sobotu zjistím, že bych měl vybrat písně…a vše běží nanovo.

Otázka tedy zní: Připravuji se na bohoslužbu přes týden? Svým postojem, přístupem a komunikací? Přístup popisovaný výše, zatvrzuje naše srdce. Ale v Bibli je napsáno:

Př 4,23:  Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Stejně jako pro budování nové budovy je důležitý dobrý architekt, já jako vedoucí chval, mám být takovým architektem chval. Velmi se mi tato paralela líbí a doporučuji k přečtení celou knihu, která se jí zabývá dopodrobna[1]:

Stavební architekt:

 • Studuje krajinu
 • Dívá se na účel budovy
 • Vede konverzace s těmi, kteří budovu budou používat
 • Vytvoří návrh / náčrt
 • Položí základy (včetně úh. kamene)
 • Postaví stěny, okna a dveře

Architekt chval:

 • Studuje svou církev (kulturu)
 • Dívá se na účel a smysl chvály
 • Vede konverzace s těmi, kdo se na chvále podílejí
 • Vytvoří nějaký koncept chval – design pro bohoslužbu
 • Položí biblické základy
 • Ukotví úhelný kámen (Kristus)

Prakticky to tedy spočívá v tom, že komunikuji s vedením dříve než v neděli ráno. Sleduji dění ve sboru. Snažím se žít tématem kázání nejen v neděli ale i přes týden. Přemýšlím nad tématy kázání v předstihu a hledám písně, kterými bych téma mohl podpořit. Modlím se a hledám, čím můj sbor žije, abych vystihl společný postoj i v našem hudebním projevu chvály. Žiji s Bohem i přes týden a zajímám se o lidi ve svém sboru. Nemysleme si také, že chvály jsou pouze o nás!

 EF: 2,19-22:  Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

Můj postoj k Bohoslužbě v jejím PRŮBĚHU navazuje na všechny předchozí situace. Komunikuji s vedoucím i pastorem během bohoslužby. Nejlépe se předem domluvíme a při samotných chválách víceméně citlivě sleduji, kam se shromáždění ubírá a udržuji oční kontakt s pověřeným vedoucím, případně pastorem. V Čechách často vedoucí chval dostane určený čas, který nějak vyplní, ale je třeba vědět, odkud a kam jdu. Věřím tomu, že chvály na bohoslužbě by měly být kvalitně připravené a spjaté s tématem, prostředím a lidmi sboru, přesto ale vedené Duchem svatým. Vedoucí chval musí být citlivý na vzniklou atmosféru. Jeho role je dost komplexní. Pokud zná téma předem, může lépe přemýšlet o tom, kam nás toto téma jako společenství může zavést. Důležité je brát v potaz tu společnou rovinu. Nejde o mé osobní preference, ale o to vědět, proč dělám to, co dělám. Nebojme se lidem vysvětlovat, proč děláme to, co děláme. Někdy máme pocit, že to sníží duchovní moment či atmosféru. Pokud ale lidé neví, kam jdou a proč, často se k nám od začátku ani nepřidají. Cílem vedoucího chval není lidi přimět k nadšení, ale obrátit jejich pozornost na Krista, který je jeho zdrojem.

Připravené písně neprojedu jen otrocky podle seznamu, ale nechávám vše dýchat, modlím se a přemýšlím nad tím, kde je dobré společně se modlit, mlčet, apod…V danou chvíli musím mít moudrost, zda danou píseň zařadit nebo vynechat.

Když skončí čas, kdy jsem na podiu, neznamená to, že tím pro mě „padla“ ale poslouchám kázání s očekáváním, co Bůh bude dál dělat. Je to pro mě prostor přemýšlet, jaká píseň by se hodila na závěr. Ne vždy to bude ta, kterou máme v seznamu – pokud jsme schopni improvizovat na místě (to už záleží na našem tréninku). Závěr bohoslužby – záleží na domluvě s vedoucím a pastorem. Proto, abych mohl správně reagovat, musím být přítomen na místě a ne odcházet pryč.

Můj postoj k bohoslužbě PO jejím závěru opět navazuje na vše předchozí. Tím, že bohoslužba končí, mám příležitost uchovat v srdci, co chci aplikovat do svého života. Bavit se s lidmi ze sboru a poznávat čím žijí. Budovat vztahy. Je stěžejní, abych byl součástí společenství, jinak budu mimo realitu Boží rodiny a nebudu znát situace a svědectví, která lidé prožívají, což může vést k tomu, že chvály budu přizpůsobovat jen sobě a svému prožitku a vlastnímu pochopení Božího jednání. Komunikace s lidmi kolem nás nám hodně rozšiřuje obzory a obohacuje nás o pohledy na Boží dílo, které by nám jinak zůstaly skryté.

1 Kor 12,12-14: Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.

 

[1] CHERRY, Constance M. The worship architect: a blueprint for designing culturally relevant and biblically faithful services. 1. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, c2010. ISBN 978-0-8010-3874-7.

Author Marie Tesárková

More posts by Marie Tesárková