Aby služba vedení chval „nabízela“ to, co nabídnout má – tedy možnost zapojit se v rámci místního sboru do společného času uctívání (zejména formou zpěvu) a prožívat duchovní obecenství Nevěsty a Ženicha -, je potřeba, abychom jako služebníci chval nežili v jakési „bublině“, tedy mimo realitu vnímání času uctívání zbytkem sboru, ve kterém uctíváním sloužíme. Je tu totiž jedno silné a zcela reálné nebezpečí, že jako „ti vpředu na pódiu“ (ačkoli třeba žádné pódium v církvi nemáte) můžeme vnímat čas chval odlišně než zbytek společenství. Problém je totiž v míře, kterou danému věnujeme, a také v jakém duchovním a mentálním (emocionálním) „rozpoložení“ na shromáždění přicházíme. Je zřejmé, že míra pozornosti, kterou věnujeme službě chvály my osobně bude patrně výrazně vyšší než u ostatních, kteří na dané shromáždění dorazí. Osobní duchovní a hudební příprava, hudební zkouška týmu, organizační příprava služby atd. – to ovlivňuje i naše vnitřní nastavení, které spoluurčuje kvalitu služby a projevuje se navenek, ale také nám může dávat pocit falešného uspokojení, a tím v nás prohlubovat rozpor mezi „snem a skutečností“.

Abychom se takového oddělení (iluzi) vyvarovali, potřebujeme se nebát nést kůži na trh – tedy dovolit druhým nám poskytnout svobodnou zpětnou vazbu. Není to zas tak složité a nebezpečné (ačkoli kdykoli je člověk vyveden z omylu, nemusí to být zrovna příjemné probuzení, že? 🙂 Je to ale nutné, chceme-li jít dál. Především – a to považuji za klíčový předpoklad, aby to mohlo fungovat, potřebujeme být reflexi upřímně otevřeni, ať bude pochvalná nebo kritická. Vnitřní nastavení „slyšet“, co druhý říká, je nezbytnou podmínkou, na kterou teprve může navázat bod 2 – a tím je vlastní aktivita v dané věci, touha po názorech a pocitech těch, kterým sloužíme (protože služba vedení chval rozhodně má i rozměr „služby lidem“).

Co to tedy může v praxi znamenat?

  1. Naslouchejme (a rádi) těm, kteří přicházejí a vyjadřují se k „naší“ službě, věnujme jim pozornost, berme to dost vážně a pokusme se to poté vždy racionálně zhodnotit. („Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“)
  2. Nebojme se zeptat – možností je spousta, využijme dost odlišné světy myšlení, citů, ale i zkušeností a potřeb: a) dělejme si feedback uvnitř našeho týmu (reflexně ihned po službě a pak při dalších příležitostech – na hudební zkoušce, neformálním obecenství, i jen tak mezi řečí); b) ptejme se druhých: mladé generace i seniorů, mužů a žen, členů sboru a pravidelných návštěvníků shromáždění ale i občasných příchozích, hostů z jiných církví či dokonce „nekřesťanů“ (kteří to budou vidět z úplně jiné strany, a i to může být specificky cenné); c) lidí, o kterých víte či tušíte, že je hudba jejich šálkem kávy ale i těch, kterým muzika moc neříká (ano, jsou i tací 😊), d) a nejen těch, kteří vám „fandí“ ale také těch, u kterých tu podporu zrovna moc nevidíte.

U nás ve sboru takové naslouchání např. zahájilo koncept tzv. Tichého uctívání, kdy cca 1x měsíčně (a propagujeme to pár týdnů předem) hrajeme pouze tišší a osobnější písně s prostším nástrojovým obsazením, tedy záměr, o kterém věříme, že nám ho Pán přidal právě poté, co jsme naslouchali potřebám určité skupiny lidí ve sboru, způsob chval, který podtrhuje různost lidí v přístupu do Boží blízkosti, pomáhá některým k větší hloubce uctívání, slouží k vyjádření vděčnosti zase trochu jinak, nese se v nižší hlukové hladině – a to v respektu před tím, že jsme každý jiný a co vyhovuje jednomu, nemusí být fajn pro druhého (a někdy je i úplnou překážkou).

  1. Jednou za pár let realizujme anketní šetření, jehož výsledky nám mohou hodně napovědět.

Jednu takovou anketu, kterou jsme před lety sestavili a využili, vám nabízím níže, a ať už ji uděláte „papírovým“ způsobem po shromáždění nebo e-formou např. v platformě SURVIO (která vám výsledky pomůže sama vyhodnotit), na tom samozřejmě nezáleží.

Takže: Nebojme se feedbacku, vyhledávejme ho, aktivně naslouchejme… a hlavně: berme si z toho ponaučení a službu chval modelujme tak, jak bude moci přinášet „to nejlepší“ – pro Pána, kterého ctíme, i pro jeho lid, který vedeme.

Ivan Růžička

Anketa – word: https://bit.ly/2K6xjQJ

Anketa – PDF: https://bit.ly/2WmScxH

Author Ivan Růžička

More posts by Ivan Růžička