Přinášíme vám další českou píseň. Tentokrát od Miroslava Grunsberga. Jako vždy nechybí příběh, jak píseň přišla na svět.

Slyšel jsem, že vznik této písně je spojený se zajímavým příběhem. Mohl bys nám k tomu něco říci?

Ano, rád. Průběh vzniku této písně byl opravdu zajímavý a do té doby pro mě zcela neobvyklý. V té době jsem asi 2 měsíce průběžně prosil Pána, jestli by mi dal rychlejší píseň, která mi chyběla v repertoáru. Jednou jsem se pak uprostřed noci proudil a poprosil jsem Pána znovu. Po chvíli jsem usnul a zdál se mi sen, kdy jsem kráčel celkem dlouhou chodbou. Prostorem zněla hudba a čím více jsem se přibližoval ke dveřím na konci chodby vlevo (úplně to vidím znovu), tím samozřejmě byla hlasitější a zřetelnější. Než jsem ale stačil dojít ke dveřím, tak jsem se probudil. Ale ta hudba mi zůstala v hlavě. Hned jsem si jí zaznamenal na telefon a pak mi do rána ještě zněla několikrát, když jsem se probudil. Myslím, že se zde potkala Boží vůle s mou touhou, kterou mi do srdce vložil Duch Svatý a Pán mojí prosbu vyslyšel. Díky jemu za to.

Jádro písně má poměrně neobvyklé téma. Co tě inspirovalo k napsání takového textu?

Když mi přijde melodie, vždy se ptám Pána, o čem má píseň být. Hledám to správné téma a přináším své nápady před Boží tvář. Ptám se jej, co má na srdci. V tomto případě jsem vnímal důraz na klanění a přímluvy o kterých můžeme číst v písmu, že se dějí před Božím trůnem. Když uctíváme Pána, máme v ruce zásadní zbraň proti nepříteli. Máme v ruce vítězství, a proto můžeme sebevědomě vyznávat spolu s Davidem, že „Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel…“ Podle slova v 1. T es. 5,16 – 19:  „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Ducha neuhašujte“. Je velmi důležité zůstávat v modlitbě a v uctívání našeho Pána dnem i nocí. Je to činnost, kdy se střídá modlitba s díkůčiněním. Ve Zj.5:8 můžeme číst o službě s „loutnou a nádobou“, tj. hudba a modlitba jsou propojeny v jeden celek, kdy hudba a zpěv „nesou“ modlitbu „každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých“. Loutna v tomto verši odpovídá písním a hudbě Bohu v nebeské síni a nádoba odpovídá kadidlu, které symbolizuje modlitby Božího lidu vůči Bohu. Ve druhé sloce jsem vycházel z Mt 11,28 „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek“ A ještě z Jr. 17, 7-8 „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ Ve třetí sloce jsem vycházel z knihy proroka Amose, verš 9:11: „V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám jej jako za dnů starodávných…“

Mohl bys prosím stručně popsat, co pro tebe osobně znamená chvála?

To je skvělý dotaz. Chvála Hospodinu pro mne znamená velmi, velmi moc a musím říct, že je úžasné, když mám na chválu oddělený čas. Vzhledem k tomu, že jsem poměrně dost pracovně vytížen, tak si každou takovou možnost užívám. Když jsem před Bohem v odděleném čase ve chvále, je pro mne tento čas i velmi dobrodružný, protože prakticky nikdy nevím, co v ten čas přijde. Mám písně v zásobě, ale nejraději zůstávám v improvizaci, kdy se střídá čas odpočinku s časem např. proklamací, vyznáváním, vyzpíváváním Božího slova a také nezřídka přichází nová inspirace.  Často se mi stává, že přicházím v pátek na pravidelnou chválu do domu modliteb unavený po celém týdnu, ale během času chvály mne Pán tak občerství, že odcházím úplně čilý s obnovenou sílou, což se běžné úvaze vlastně vymyká. Během chvály Pána jsem osobně viděl i uzdravení. Pán je úžasný. Přebývá na chválách svého lidu. Chvála a uctívání našeho Pána pro mne znamená něco tak důležitého jako je dýchání.

 

Text s akordy: https://goo.gl/GXJG38

Notový zápis: https://goo.gl/RSyMRw

Author David Bukáček

More posts by David Bukáček

Leave a Reply